MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Affiliations


 • Trường đại học Bangor (UK)
 • Trường đại học Brunel (UK)
 • Trường đại học Central Queensland (AUS)
 • Trường đại học Charles Sturt (AUS)
 • Trường đại học Edge Hill (UK)
 • Trường đại học Grenoble (EUR)
 • Trường đại học Griffith (AUS)
 • Trường đại học Hawaii Pacific (USA)
 • Viện Quản lý Khách sạn và Du lịch (Thụy Sĩ)
 • Hotel Institute Montreux (EUR)
 • Jinhua Polytechnic (Trung Quốc)
 • Trường đại học Johnson & Wales (USA)
 • Trường đại học La Trobe (AUS)
 • Trường đại học Lincoln (NZ)
 • Trường đại học Murdoch (AUS)
 • Trường đại học Nottingham Trent (UK)
 • Trường đại học Oklahoma City (USA)
 • Trường đại học Ottawa (USA)
 • Queen Ethelburga's College (UK)
 • Royal Holloway and Bedford New College (UK)
 • Trường đại học Sheffield Hallam (UK)
 • Viện Nghiên cứu Singapore Institute of Retail Studies (SIN)
 • Trường đại học Southern Cross (AUS)
 • Trường Giáo dục Cao hơn SSTC (SIN)
 • Trường đại học Swansea (UK)
 • Trường đại học Teesside (UK)
 • Trường đại học Bradford (UK)
 • Trường đại học Portsmouth (UK)
 • Trường đại học Southern Queensland (AUS)
 • Trường đại học Sunderland (UK)
 • Trường đại học West of England (UK)
 • Trường đại học Ulster (UK)
 • Trường đại học Wales (UK)
 • Trường đại học Winchester (UK)
 • Trường đại học Wollongong (AUS)
 • Trường đại học Wolverhampton (UK)
 • Trường đại học Worcester (UK)
 • Victoria University of Wellington (NZ)
 • Viện William Angliss (AUS)
 • Cao đẳng Khách sạn và Du lịch William Blue (AUS)
 • Trường đại học Witchita State (USA)
 • Trường đại học York St John (UK)
 
Cập nhật vào ngày 29/04/2013

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of