MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Trường Kinh tế MDIS

BẬC THẠC SỸ
Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Cấp bằng bởi Đại học Bangor, Anh quốc) - Trường đại học Bangor
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Cấp bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK) - Trường đại học Sunderland, UK
Thạc sĩ Khoa học về Tài chính (Cấp bằng bởi Trường cao học Kinh tế Grenoble, Pháp) - Trường đại học Trường cao học Kinh tế Grenoble, Pháp
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (Cấp bằng bởi Trường cao học Kinh tế Grenoble, Pháp) - Trường đại học Trường cao học Kinh tế Grenoble, Pháp
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing quốc tế (Cấp bằng bởi Đại học Bangor, Anh quốc) - Trường đại học Bangor
Cử nhân
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
CAO ĐẲNG NÂNG CAO
Cao đẳng Nâng cao về Quản trị Kinh doanh (Cấp bằng bởi Học viện Phát triển Quản lý Singapore) - Trường đại học Bangor
Cao đẳng Nâng cao về Kinh doanh Quốc tế (Cấp bằng bởi Học viện Phát triển Quản lý Singapore) - Trường đại học Bangor
Cao đẳng chuyên sâu về Kinh doanh Quốc tế (được cấp bằng bởi Học viện Phát triển Quản lý Singapore) - Trường đại học Bangor
BẰNG CAO ĐẲNG
Cao đẳng Quản trị Kinh doanh (được cấp bằng bởi Học viện Phát triển Quản lý Singapore) - Trường đại học Bangor
Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế (được cấp bằng bởi Học viện Phát triển Quản lý Singapore) - Trường đại học Bangor
Chứng chỉ
Chứng chỉ Chuyên nghiệp Quản trị Kinh doanh (được cấp bởi Học viện Phát triển Quản lý Singapore) - Trường đại học Bangor

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of