MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Phương châm, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi và Văn hóa


Phương châm

Trở thành sự lựa chọn cho việc học tập không ngừng và được công nhận toàn cầu.

Sứ mệnh

Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một tổ chức luôn quan tâm và có trách nhiệm xã hội nhằm tối đa hóa tiềm năng của các cá nhân và tổ chức thông qua các chương trình được công nhận trên toàn cầu.

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi của MDIS được viết tắt bằng từ LEARN

 
L  :  Không ngừng học tập(Lifelong Learning) – Chúng tôi nắm giữ quan điểm Không ngừng học tập.
 
E  :  Sự ưu việt (Excellence) - Chúng tôi phấn đấu đạt Sự ưu việt trong việc chăm sóc khách hàng.
 
:  Tập trung phát triển khả năng (Ability-driven) - Chúng tôi cung cấp một nền giáo dục và đào tạo theo định hướng Tập trung phát triển khả năng.
 
R  :  Trách nhiệm (Responsibility) - Chúng tôi chịu Trách nhiệm trong việc đảm bảo các chương trình học chất lượng cao.
 
N  :  Nuôi dưỡng (Nurture) - Chúng tôi Nuôi dưỡng nhân tài cho nền kinh tế mới.

Văn hóa

MDIS bao trùm một nền văn hóa học tập không ngừng để nuôi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng của các học viên của chúng tôi.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of