MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

 

MDIS là tự hào được hợp tác với các tổ chức uy tín khác nhau để nâng cao cơ hội giáo dục cho các thành viên trong việc theo đuổi sự nghiệp học tập suốt đời. Các thành viên cá nhân của các tổ chức đối tác có thể được hưởng việc giảm học phí khi họ theo đuổi việc học tại MDIS

Điều khoản và Điều kiện giảm học phí cho các tổ chức đối tác

a) Việc giảm học phí được áp dụng cho các chương trình dự bị như ( như Chứng chỉ chuyên môn, Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao, Cao đẳng chuyên sâu), các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.
 

b ) Chương trình giảm giá này áp dụng cho các chương trình học toàn thời gian và bán thời gian nhưng không áp dụng cho các chương trình mô-đun.
 

c ) Học phí được giảm sẽ được khấu trừ vào lần đóng học phí cuối cùng (nếu có) .
 

d) Tất cả học phí phải chịu thuế GST .
 

e) Không có chương trình giảm học phí nào khác được áp dụng cùng với chương trình giảm học phí này .
 

f ) Sinh viên nộp đơn xin học dưới sự tài trợ của công ty hay một tổ chức / hiệp hội không đủ điều kiện cho chương trình giảm học phí này.
 

g ) Sinh viên nộp đơn được yêu cầu phải xuất trình chứng minh tư cách hội viên trong quá trình đăng ký học.
 

h ) Sinh viên nộp đơn vẫn phải là một thành viên của tổ chức đối tác trong suốt quá trình học.
 

i) Sinh viên nộp đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu khóa học, của chương trình học / yêu cầu đầu vào của trường đại học đối tác.
 

j) Các chương trình giảm học phí sẽ không được áp dụng nếu sinh viên không hoàn thành chương trình vì bất cứ lý do đặc biệt nào.

  Các tổ chức đối tác của chúng tôi

 

 

  • Hiệp hội FDAWU

          http://www.fdawu.org.sg/
 
 
 
 
  • SIEU

         

         http://www.sieu.org.sg

 

Hãy bấm vào đâyđể tìm hiểu cách xin Hỗ trợ học tập /Học bổng.

Hãy gửi email đến địa chỉ: corporate@mdis.edu.sg để tìm hiểu thêm thông tin về cách thức trở thành Tổ chức Đối tác của chúng tôi.

   

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of